• یک مقام مسئول خبرداد:
    بارور یازی ابر های یزدبه وسیله پهباد
    مدیر مرکز باروری ابرها با اشاره به وجود زیرساخت ‌ های لازم برای بارور کردن ابرها در ایران،‌گفت: قرار است از پهباد برای بارورسازی ابرها استفاده شود.