• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • گزارش تصویری(1)
    روایت تصویری از آیین سنتی “جوش دوره”در صبح عاشورا
    مراسم جوش دوره یکی از خالص ترین ارادات اهالی اشکذر، به مولایشان حسین (ع) در صبح عاشورا است.