• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • شهردار اشکذر خبر داد
    نوسازی و بهسازی جاده ورودی اشکذر تا پایان سال ۹۴
    شهردار اشکذر از بهسازی و نوسازی جاده ورودی اشکذر براساس طرح جدید اداره راه وشهرسازی استان تا پایان سال خبر داد.