• آخرین مجله تصویری به اضافه اشکذر در سال ۹۶ منتشر شد+فیلم
  آخرین شماره سال 96 مجله تصویری به اضافه اشکذر به گزارش مردمی از جشنواره بادبادکها در پارک بزرگ اشکذر اختصاص دارد.
  + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه ششم رسید
  ششمین قسمت از مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با شهردار اشکذر اختصاص دارد.

  فیلم مصاحبه کامل پنجمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر
  این شماره به مصاحبه کامل علی محمد دهقانی کارآفرین اشکذری که بخشی از آن را در قسمت پنجم مجله تصویری به اضافه اشکذر مشاهده کردید، اختصاص دارد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم
  پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر توسط پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر منتشر شد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  قسمت چهارم مجله تصویری به اضافه اشکذر + فیلم
  چهارمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر به ادامه مصاحبه با جابر شکاری پیشکسوت فوتبال اختصاص دارد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه سوم رسید + فیلم
  سومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر توسط پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر منتشر شد.
  + فیلم
  دومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  دومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر به ادامه مصاحبه علی اکبر کاظمی عضو سابق شورای شهر اشکذر اختصاص دارد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  اولین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم
  اولین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر توسط پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر منتشر شد.