• + فیلم
  شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با سیدعلی اکبر رضوانی رئیس شورای شهر اشکذر اختصاص دارد.
  پانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد/
  چگونه از کسب و کارهای محلی شهرستان خود حمایت کنیم!؟
  در این شماره دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری از اساتید دانشگاه به موضوع حمایت از کسب و کارهای محلی در شهرستان اشکذر می پردازد.
  + فیلم
  چهاردهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  چهاردهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر به گفتگو با محمدصادق سالم همرزم سردار شهیدمحمدکاظم دهقانی اشکذری اختصاص دارد.
  + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه سیزدهم رسید
  سیزدهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر به ادامه گفتگو با جواد شکیبا قهرمان پاورلیفتینگ جهان اختصاص دارد.
  +فیلم
  دوازدهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد!
  دوازدهمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با جواد شکیبا قهرمان پاورلیفتینگ جهان اختصاص دارد.
  +فیلم
  یازدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  یازدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به انتشار فیلم و عکس قدیمی و یادآوری روزهای خاطر انگیز اشکذر اختصاص دارد.
  + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه دهم رسید
  دهمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر به گزارش تصویری از رویدادهای خبری هفته و ادامه مصاحبه با دکترمحمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف اختصاص دارد.
  + فیلم
  نهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  نهمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با دکترمحمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف اختصاص دارد.

  اولین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر در سال ۹۷ منتشر شد‌+ فیلم
  از جمله مسائل مطرح شده در هشتمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر مسائل زیست محیطی کارخانجات مستقر در شهر، المان میدان های ورودی اشکذر، فیروزآباد و رضوانشهر، همکاری و همدلی شهردار با شورای شهر و بدهی و سرمایه های شهرداری است.

  آخرین مجله تصویری به اضافه اشکذر در سال ۹۶ منتشر شد+فیلم
  آخرین شماره سال 96 مجله تصویری به اضافه اشکذر به گزارش مردمی از جشنواره بادبادکها در پارک بزرگ اشکذر اختصاص دارد.